Standee

Giá cuốn nhôm

Kích thước tiêu chuẩn: 0.6m x 1.6m và 0.8m x 2m

Giá chữ X

Kích thước tiêu chuẩn: 0.6m x 1.6m và 0.8m x 1.8m